Beste collega’s,

We zijn inmiddels twee maanden na het arrest van het hof in Den Haag waarvan een van de gevolgen is dat jullie in dienst zijn van KLM N.V. Sinds het bekend worden van dit arrest zijn KLM en Martinair intensief bezig de gevolgen ervan te doorgronden en te implementeren. Tegelijkertijd is er maar weinig rechtstreeks gecommuniceerd terwijl er wel veel behoefte is aan communicatie. Vragen als ‘wat is KLM nu eigenlijk van plan en waarom laat ze zo weinig van zich horen?’ en ‘wat zijn de gevolgen voor het bedrijf Martinair en de full-freighter operatie?’ lijken te leven, evenals de vraag ‘wat gaat er gebeuren met een eventueel te veel aan vliegers als gevolg van collega’s die weer terug in dienst komen?’. Gezien de impact en lange geschiedenis van de OvO-discussie is het heel logisch dat deze en andere vragen leven en met dit schrijven pogen we een helderder beeld te geven.

Implementatie van het arrest

De uitspraak van het hof dat de Martinair bedrijfsvoering wel als overgang van onderneming gezien moet worden, anders dan eerdere uitspraken, kwam voor KLM als een verrassing. Nu dit arrest er ligt en er op grond daarvan wel sprake is van OvO per 1/1/2014 gaat KLM de gevolgen daarvan implementeren. Deze gevolgen zijn groot en komen in een tijd dat KLM zich in de diepste crisis ooit bevindt. Tegelijk is KLM, evenals Martinair, een oude en ervaren luchtvaartmaatschappij die steeds in staat is gebleken veranderingen en uitdagingen aan te kunnen. Ook in dit geval kijken we zo naar de situatie: het is een nieuwe werkelijkheid die door KLM en Martinair omarmd wordt en waarvan de gevolgen gedegen en correct geïmplementeerd zullen worden. Helaas blijkt uit de verschillende brieven die we ontvangen hebben, dat er op dit moment nog verschil van mening is over wat de correcte interpretatie van het arrest is. Daarbij realiseren wij ons heel goed dat het jullie allen, als professionals en als mensen, persoonlijk raakt. Dat vraagt des te meer om zorgvuldigheid en duidelijkheid. We gaan ervoor dit goed te doen en willen jullie nu en in de toekomst goed werkgeverschap laten ervaren waarbij het prettig werken is en de veiligheid steeds bovenaan staat.

Een goede modus vinden

De rechtszaken en lange geschiedenis van dit alles maken het niet makkelijk. De relatie tussen in ieder geval een deel van de Martinair-vliegers en de bedrijven Martinair en KLM heeft eronder geleden, iets dat we graag hersteld zouden zien. We willen dit bereiken door transparant en correct handelen en door goed en constructief overleg. Maar we merken dat het, nadat je jarenlang in rechtszalen tegenover elkaar hebt gestaan, lastig is om ineens een goede modus te vinden. Vrijwel direct na het arrest hebben de eisers een stichting opgericht om hun belangen te behartigen en ontstaan er nieuwe discussies naar aanleiding van de uitvoering van het arrest. Recent ontvingen we een brief van een andere stichting die is opgericht om de belangen te behartigen van de vrachtvliegers die geen eiser waren bij het gerechtshof, maar mogelijk wel door de gevolgen van het arrest worden geraakt. Deze setting en geschiedenis maken het nodig om nauwkeurig en juridisch juist te communiceren wat weer maakt dat het allemaal nogal formeel is. KLM en Martinair zouden dit graag anders zien en willen in een normale setting van werkgever – werknemer terecht komen. Daar zetten we ons voor in en we hopen dat jullie dat ook willen doen.

Welke CAO?

Een belangrijk onderwerp dat leeft is welke arbeidsvoorwaarden nu op jullie, de vrachtvliegers, van toepassing zijn. Uit OvO-regelgeving volgt dat alle rechten en plichten van werkgever en werknemer over zijn gegaan. Veel van deze zijn vastgelegd in de CAO, reden waarom KLM als partij is toegetreden tot de Martinair CAO. Op die manier is zeker gesteld dat jullie arbeidsvoorwaarden ook naar de toekomst toe beschermd zullen zijn. De KLM vlieger-CAO is niet van toepassing omdat de werkingssfeer beperkt is tot vliegers tewerkgesteld bij KLM en KLC. In deze CAO zijn ook geen functies en voorwaarden opgenomen die betrekking hebben op de uitvoering van de vrachtoperatie bij Martinair (terwijl de Martinair CAO daar vanzelfsprekend wel op is toegesneden). Het is niet voor het eerst dat er binnen KLM verschillende CAO’s bestaan voor verschillende groepen vliegers. In het verleden was de CAO van KLM Cityhopper ook een aparte CAO voor KLM-vliegers die daar tewerkgesteld waren. Hetzelfde gold voor KLM Helikopters. Uit het gegeven dat deze CAO’s niet meer bestaan, blijkt dat dit soort dingen kunnen veranderen als de omstandigheden daar om vragen en de sociale partners er overeenstemming over bereiken. Maar het laat ook zien dat het goed kan werken en het een goede manier kan zijn om een op een bepaalde operatie toegesneden pakket van arbeidsvoorwaarden te borgen en te ontwikkelen.

Terugkeer van collega’s

Uit het arrest volgt dat de eisers die voormalig Martinair-vlieger zijn en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ook in dienst zijn bij KLM. Dit geldt ook voor voormalig vliegers die niet als eiser betrokken waren, afhankelijk van of zij hier aanspraak op kunnen en zullen maken. De eisers is op grond hiervan al een aanbod tot tewerkstelling als KLM-vlieger tewerkgesteld bij Martinair op de full freighter gedaan. Gevolg hiervan is dat er mogelijk een teveel aan vliegers op de vrachtvliegtuigen ontstaat, wat natuurlijk de vraag oproept wat het bedrijf daarmee gaat doen. Goede nieuws daarbij is dat het goed gaat met de vrachtbusiness en daar op dit moment behoefte is aan vliegers. Kort geleden werd er immers nog gesproken over detachering van KLM-vliegers op de full freighters bij Martinair. Terugkerende collega’s leiden dus niet direct tot een teveel aan vliegers. Mocht dit toch het geval worden, dan zal hiervoor een goede invulling gezocht worden, net zoals dit is gedaan bij de vliegtuigtypen bij KLM waar overschotten zijn. Als dit voor langere tijd zou gaan spelen, dan gaan KLM en Martinair natuurlijk in gesprek met de vertegenwoordigers van de vliegers. Belangrijk hierbij is te onderstrepen dat de bedrijven geen vliegers gedwongen zullen ontslaan vanwege eventuele overschotten die het gevolg zijn van vliegers die terug zijn gekeerd door dit OvO-arrest. Een eventueel teveel aan vliegers ten gevolge van de OvO zal dus op andere manieren, in overleg met de vakbond, aangepakt en opgelost worden.

Sterke vrachtmarkt

Ten aanzien van de vrachtoperatie en Martinair in meer algemene zin verandert de strategie van de KLM-groep niet door dit arrest. Martinair heeft een eigen AOC en is zeer bedreven in het uitvoeren van de operatie met vrachtvliegtuigen. Alles is daar op ingericht en voor geoptimaliseerd, iets wat juist in deze sterke vrachtmarkt heel zichtbaar is. Als vrachtvliegers zijn jullie een hoeksteen van dit gebouw en dragen jullie door jullie veilige en efficiënte vluchtuitvoering veel bij. De Martinair CAO is daarbij ook een belangrijke ‘enabler’ met bijvoorbeeld een WRR die is toegesneden op deze operatie. De vooruitzichten voor luchtvracht zijn goed en er is eerder meer dan minder productie te verwachten de komende jaren, waarbij het hebben van robuuste full-freighter capaciteit aanzienlijk kan bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Kortom, veel goede redenen om ook de komende tijd vast te houden aan een gespecialiseerde vracht-operator binnen de KLM-groep. Graag willen we jullie bedanken voor het goede werk dat jullie, ook in deze tijd van onrust en vragen, doen!

In contact blijven

Om de onrust weg te nemen en met elkaar binnen de nieuwe setting aan de toekomst te bouwen, is het van belang dat we duidelijkheid krijgen. We hopen met dit schrijven een betere weg in te slaan om jullie te betrekken en zullen hier ook vervolg aan geven door met jullie in contact te blijven. Maar rust en duidelijkheid creëren kunnen wij niet alleen, daar zijn ook jullie en jullie voormalige collega’s bij nodig. Zo zou het enorm helpen als we duidelijkheid krijgen wie er terug wil keren als vrachtvlieger en daarom hebben we de betreffende voormalige collega’s gevraagd om voor 13 augustus te laten weten of ze weer tewerkgesteld willen worden. Tot op heden wordt hier niet éénduidig op gereageerd, wat tot gevolg heeft dat niet begonnen kan worden met het maken van een gedegen plan. Vanuit het arrest is er 6 maanden de tijd om betreffende voormalig vrachtvliegers weer te werk te stellen en gezien de verwachtte opleidingsinspanning die nodig zal zijn is dat niet veel tijd. Ook zijn er signalen dat er onder de vliegers die Martinair hebben verlaten mensen zijn die zonder inkomen zitten. Dat is natuurlijk heftig en we zullen op korte termijn laten weten hoe we de salarisbetaling voor voormalige vrachtvliegers hervatten. Daar is wel voor nodig dat ze zich bekend maken en aangeven dat ze beschikbaar zijn om te komen vliegen. Goed, geen zaken waar jullie als actieve vliegers direct iets aan kunnen doen, maar het geeft wel de dynamiek weer.

Samen aan tafel

Het arrest legt aan de betrokken partijen (de eisers – vrachtvliegers, KLM en VNV) op om in overleg met elkaar te treden ten aanzien van de invulling van de tewerkstelling. We willen graag zo snel mogelijk met dit overleg beginnen en hebben de door de eisers opgerichte stichting meerdere keren hiertoe uitgenodigd. Vooralsnog komt deze niet aan tafel omdat KLM niet tegemoetkomt aan de eisen die zij schriftelijk neerlegt. De andere stichting, die de niet bij het arrest betrokken vliegers vertegenwoordigt, wil wel in overleg treden en dat zal dan ook op korte termijn plaatsvinden. We hopen daarnaast snel met VNV en de eisers aan tafel te komen en zullen voorlopig, ongewild eenzijdig, zo goed mogelijk doorgaan met het inrichten en nemen van de benodigde stappen.

Meer duidelijkheid

KLM en Martinair gaan constructief en met oog voor jullie, de vrachtvliegers, voorwaarts. We hopen gezamenlijk de komende tijd tot een setting te komen waarin jullie prettig kunnen werken, duidelijkheid hebben voor de toekomst en waardering zullen ervaren vanuit KLM én Martinair. Heb je vragen of wil je je zorgen delen, laat het ons dan weten via het mailadres: ovovrachtvliegers@klm.com.

Met vriendelijke groet,
Miriam Kartman EVP Human Resources KLM Adriaan den Heijer EVP Air France-KLM Cargo & Managing Director Martinair