Update

Halfjaar- & kwartaalcijfers

CEO Marjan Rintel

Vandaag zijn de cijfers van KLM gepresenteerd en die zijn voor het vierde kwartaal op rij opnieuw positief. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. Het herstel is ingezet. Dat herstel is natuurlijk ook te danken aan een sterke hub en daarnaast onze netwerkstrategie. Tegelijkertijd brengt dit grote uitdagingen met zich mee.

De afgelopen periode is opnieuw zeer intensief geweest voor alle KLM’ers. Het is frustrerend als je zo hard werkt en toch ziet dat de ervaring van onze klanten niet altijd het niveau haalt dat zij van ons gewend zijn. De flink verstoorde operatie op Schiphol betekent dat we met zijn allen dag in dag uit middenin de hectiek keihard werken om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor onze klanten. Ik zie dat iedereen heel hard werkt en dat dit echt onder moeilijke omstandigheden gebeurt en daar ben ik jullie dankbaar voor.

Ik vond het daarnaast belangrijk om een excuus te maken aan onze klanten. Daarom heb ik vorige week een brief gestuurd waarin ook de maatregelen staan die we nemen om de situatie te verbeteren. We hebben namelijk niet stilgezeten en acties ondernomen om ervoor te zorgen dat de druk op de operatie minder wordt. Dit hebben we gedaan door operationele maatregelen zoals het schrappen van vluchten en beperken van vracht, maar ook door versnelde aanname van nieuw personeel. Het effect hiervan wordt iedere dag meer zichtbaar.

Ik heb tijdens mijn werkbezoeken van de afgelopen weken veel collega’s ontmoet. We spraken met elkaar over belangrijke thema’s, zoals de grote werkdruk, personeelstekorten, het belang van verdere verduurzaming van de luchtvaart en nog veel meer. De ontvangst was overal hartverwarmend en ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en de collegialiteit die ik heb gezien. Ik blijf deze bezoeken de komende tijd doen. In september start ik met een webcast waarin ik jullie een update zal geven van mijn activiteiten en jullie vragen live beantwoord.

Ook heb ik kennisgemaakt met collega’s in Parijs en verschillende ontmoetingen gehad met ministers in Den Haag. Ik heb de omstandigheden waaronder jullie werken nader toegelicht. Dit wil ik noemen, omdat ik het belangrijk vind dat we goed met al onze stakeholders samenwerken, juist in deze ingewikkelde tijd. Ik vind het creëren van rust en stabiliteit in de organisatie belangrijk, zodat collega’s en klanten weer perspectief hebben.

Tegelijk met de grote operationele problemen op Schiphol speelt het voornemen van het kabinet om het aantal vliegbewegingen terug te brengen van 540.000 naar 440.000. Dit heeft ons overvallen, want we zijn niet betrokken. We brengen onze opties en scenario’s nu in kaart en zullen hierover met de minister in gesprek gaan. Natuurlijk houden we hierbij oog voor omwonenden, het klimaat en het vestigingsklimaat voor Nederland. Afgelopen week werd ik ook door veel collega’s aangesproken over recente uitspraken van minister Harbers over transferpassagiers. Ik heb begrepen dat hij niet specifiek op transferpassagiers doelde. Dat is ook niet logisch, want het kabinet heeft steeds laten weten de hubfunctie te willen bewaren en daar heb je transferpassagiers voor nodig. Dit zal ik ook blijven benadrukken in gesprekken met Den Haag.

Ondanks dit alles is het overduidelijk dat de passagiers KLM weer hebben weten te vinden. Dat zien we duidelijk terug in de resultaten. Alle regio’s, behalve China en Japan, doen het uitstekend en daar plukken wij allemaal de vruchten van. Toch moeten we zeer voorzichtig zijn naar de toekomst toe. Structurele kostenverlagingen zullen noodzakelijk blijven.

Voor nu wens ik alle collega’s die nog op vakantie gaan een fijne tijd en degenen die aan het werk zijn heel veel succes. En aan iedereen: dank voor jullie inzet! Ik vind het indrukwekkend wat jullie neerzetten.

Met vriendelijke groet,

Erik Swelheim

Chief Financial Officer

“Waakzaamheid blijft geboden, het herstel is nog broos en we zijn nog niet definitief van het coronavirus af.”

Het tweede kwartaal van 2022 liet een positief operationeel resultaat zien, van €262 miljoen. Dat bevestigt het herstel van de internationale luchtvaart en in het bijzonder dat van KLM. Daarnaast heeft KLM in dit kwartaal de lening van in totaal €942 miljoen in drie stappen terugbetaald, wat heel goed nieuws is. De kredietfaciliteit, waarmee we in de toekomst een beroep op leningen kunnen blijven doen als de situatie verslechtert, is nog niet opgezegd.

In het eerste halfjaar van 2022 bedroeg de operationele winst €266 miljoen, bij een omzet van €4,685 miljard. KLM kreeg in het eerste kwartaal nog wel NOW-steun van €138 miljoen. Ook zonder deze steun was het een aanzienlijke verbetering vergeleken met dezelfde periode in 2021, toen de coronacrisis nog volop gaande was. De omzet bedroeg toen €2,137 miljard, wat een operationeel verlies van €522 miljoen opleverde. We hebben in de eerste zes maanden van dit jaar dus goed geprofiteerd van het herstel en de grote vraag naar vliegreizen en luchtvracht.

Toch zijn er punten van aandacht. Zo heeft KLM te maken met stijgende kosten, zoals de olieprijs en de inflatie. En KLM moet nog een aanzienlijk bedrag aan uitgestelde loonbelasting terugbetalen, waar in oktober van dit jaar een start mee zal worden gemaakt. De noodzaak voor structurele kostenverlagingen blijft daarom bestaan en is daarmee een belangrijk focuspunt.

De chaos op Schiphol heeft ook geleid tot kostenverhogingen. Dit komt onder andere doordat KLM klanten moet omboeken en refunds moet uitkeren. We zien echter nog geen grote negatieve impact op de boekingen. Het vrachtvervoer en de wil om te reizen nemen toe, zowel in het zakelijk als vrijetijdssegment. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal passagiers dat de KLM Groep in het tweede kwartaal vervoerde: 7,2 miljoen. Opmerkelijk is dat leisure (Transavia) een hogere omzet behaalde dan in 2019.

De vrachtdivisie doet het nog steeds goed. E&M presteert in lijn met vorig jaar en voert daarnaast een sterke controle over de uitgaven.

Dit resultaat geeft ons weer perspectief voor een gezonde toekomst. Waakzaamheid blijft geboden, het herstel is nog broos en we zijn nog niet definitief van het coronavirus af. Ik ben onder de indruk van de inzet die iedereen toont om het herstel van KLM verder vorm te geven.

Halfjaarcijfers

Kwartaalcijfers

Miriam Kartman

Human Resources & Industrial Relations

“Het verminderen van die werkdruk en het terugdringen van ziekteverzuim staan continu hoog op onze agenda.”

We zitten met elkaar in een pittige periode, waarbij we dagelijks ervaren hoe hoog de werkdruk is. Het verminderen van die werkdruk en het terugdringen van ziekteverzuim staan continu hoog op onze agenda. Het werven en aannemen van nieuwe collega’s ook. De afgelopen periode heeft van alle KLM’ers heel veel gevraagd en dat is merkbaar, we zijn een beetje op, hebben een kort lontje en iedereen is enorm toe aan een welverdiende vakantie.

Gelukkig werpen onze inspanningen hun eerste vruchten af. Zo hebben we zo’n 100 nieuwe collega’s aangenomen voor bagage en platform. Hier zoeken we nog eens 100 nieuwe collega’s. Ook in andere bedrijfsonderdelen staan nog heel veel vacatures open, waardoor de werkdruk hoog blijft. Het goede nieuws blijft echter: we werven weer. Er zit schot in het herstel van KLM. Alleen is het in deze arbeidsmarkt niet gemakkelijk om voldoende mensen en de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen.

In de afgelopen tijd hebben we intensieve gesprekken gevoerd met onze vakbonden. Over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ook al zijn onze uitgangssituaties soms anders, er is gelukkig een gezamenlijke focus om vooruit te komen. Met de vakbonden van Grond heeft dat inmiddels tot een mooi onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao geleid. En we zijn erin geslaagd om onze cao te moderniseren op een aantal belangrijke thema’s, zoals hybride werken, mobiliteit en mogelijkheden voor studie. Een belangrijke stap die KLM-collega’s weer perspectief biedt en ons een aantrekkelijkere werkgever maakt. Ik hoop dat we dit de komende tijd ook voor de vliegers en cabine met elkaar kunnen bereiken. Ik ben blij dat het ons lukt om samen stappen te zetten, zelfs in deze hectische tijd.

Ik wens alle collega’s een goede zomer toe, als je moet werken op de route, in de operatie of op kantoor, dan hoop ik dat het ondanks alle drukte en hectiek goed werkbaar wordt. En als het even kan er ook momenten zijn om te ontstressen en van je vrije dagen te genieten.

Feiten & cijfers

Klik op de foto om te vergroten

English version

Update

Half-year & quarterly results

CEO Marjan Rintel

Today KLM's figures were presented and, for the fourth quarter in a row, the results were again positive. This is, of course, very good news. We are on our way to recovery. This recovery is, of course, also due to a strong hub and our network strategy. At the same time, that also brings great challenges.

The recent period has once again been very hectic for all KLM colleagues. It's frustrating to work so hard and still see that our customer experience doesn't live up to what people were used to from us. The significant disruption of operations at Schiphol means that we are all working extremely hard every day amidst a chaotic situation to ensure that everything runs as smoothly as possible for our customers. I see that everyone is working very hard under these very difficult circumstances and I'm grateful to all of you for that.

I also thought it was important to apologise to our customers. That is why I sent out a letter last week to explain the measures we are taking to improve the situation. We have not been idle and have taken actions to reduce the pressure on our operations. We have done this by implementing operational measures, such as cancelling flights and limiting cargo and accelerating the recruitment of new staff. The effect of this is becoming more visible every day.

I have met many colleagues during my work visits in recent weeks. We talked together about important issues, such as the high workload, staff shortages, the importance of making aviation more sustainable and much more. I received a heart-warming welcome everywhere, and I am impressed by the commitment and collegiality I saw. I will continue to make these visits in the coming period. In September, I will start a webcast to give you an update of my activities and answer your questions live.

I also met with colleagues in Paris and had several meetings with ministers in The Hague. I explained your current working conditions. I want to mention this because I think it is important that we have a good working relationship with all our stakeholders, especially in these complicated times. I believe it is important to create calm and stability in the organisation, so our colleagues and customers have a positive outlook again.

In addition to the major operational problems at Schiphol, there is also the government's plan to reduce the number of flight movements from 540,000 to 440,000. This took us by surprise, as we were not part of this decision. We are now mapping out our options and scenarios and will discuss these with the minister. Of course, we are keeping an eye on local residents, the environment and the business climate for the Netherlands. Last week, I was approached by many colleagues about recent statements made by Minister Harbers regarding transfer passengers. I understand that he was not referring specifically to transfer passengers. That wouldn’t be logical, as the Cabinet has always stated that it wants to maintain the hub function, for which you need transfer passengers. I will continue to emphasise this in talks with The Hague.

Despite all this, it is abundantly clear that passengers have been able to find KLM again. This is clearly reflected in the results. All regions, except for China and Japan, are doing extremely well, and we are all reaping the benefits of this. However, we still have to be very cautious in our future endeavours. Structural cost reductions will remain necessary.

For now, I wish all my colleagues who are still going on holiday a lovely time, and those who are working good luck. And to everyone: thank you for your commitment! I think your achievements are very impressive.

Kind regards,

Erik Swelheim

Chief Financial Officer

“We must remain vigilant as the recovery is still fragile, and we have not yet definitively eradicated the coronavirus.”

The second quarter of 2022 revealed a positive operating result of €262 million. This confirms the recovery of international aviation and KLM in particular. In addition, KLM repaid the loan totalling €942 million in three stages during this quarter. This is also very good news. The line of credit, which allows us to call on loans in the future if the situation worsens, has not yet been cancelled.

In the first half of 2022, our operating profit amounted to €266 million, with a turnover of €4,685 billion. In the first quarter, KLM did receive €138 million in NOW support. Even without this support, we saw a considerable improvement compared to the same period in 2021, when we were in the midst of the corona crisis. Turnover then amounted to €2,137 billion, resulting in an operating loss of €522 million. This means that in the first six months of this year we have benefited well from the recovery and the high demand for air travel and air cargo.

Nevertheless, there are some points of attention. For example, KLM is facing rising costs, such as the price of oil and inflation. And KLM has yet to repay a considerable amount of deferred wage taxes, which will start in October of this year. The need for structural cost reductions therefore remains and is an important focus point.

The chaos at Schiphol has also resulted in increased costs. This is partly because KLM has to rebook customers and pay refunds. However, we haven't yet seen a major negative impact on bookings. Cargo transport and the desire to travel are increasing, both in the business and leisure segments. This is clearly reflected in the number of passengers carried by the KLM Group in the second quarter: 7.2 million. It's noteworthy that the leisure segment (Transavia) achieved a higher turnover than in 2019.

The cargo division continues to perform well. E&M is performing in line with last year and also maintains strong control over its expenditure.

This result gives us renewed perspective for a healthy future. We must remain vigilant as the recovery is still fragile, and we have not yet definitively eradicated the coronavirus. I am impressed by everyone's efforts to further contribute to KLM's recovery.

Half-year results

Quarterly results

Miriam Kartman

Human Resources & Industrial Relations

“Reducing that workload and absenteeism remain high on our agenda, as well as the recruitment and hiring of new colleagues.”

We are going through a difficult period together, experiencing a high workload on a daily basis. Reducing that workload and absenteeism remain high on our agenda, as well as the recruitment and hiring of new colleagues. The past period has demanded a great deal from all KLM colleagues, which is noticeable: we are all a bit tired, short-tempered and desperately in need of a well-deserved break.

Fortunately, our efforts are starting to bear fruit. We have hired around 100 new colleagues for baggage and platform. We are still looking for another 100 new colleagues here. Other departments still have a lot of vacancies, which means that the workload remains high. However, the good news is that we are recruiting again. KLM's recovery is making headway. But in this labour market it's not easy to find enough people and the right people in the right positions.

Recently, we have had intensive discussions with our trade unions, for example, about terms of employment and working conditions. Even though our starting positions sometimes differ; there is fortunately enough common focus to move forward. This resulted in a good negotiation result with the ground service trade unions, leading to a new CLA (Collective Labour Agreement). We also succeeded in modernising our CLA in a number of important areas, such as hybrid work, mobility and study opportunities. This is an important step that gives KLM colleagues new perspectives and makes us a more attractive employer. I hope that we can also achieve this together in the near future for our pilots and cabin staff. I'm pleased that we are able to take steps together, even in these hectic times.

I wish all colleagues a good summer, if you have to work on route, in operations or in the office, I hope that despite all the hustle and bustle, it will be manageable. And hopefully you will have some time to de-stress and enjoy your days off.

Facts & figures

Click the photo to enlarge